ALGEMEEN

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

2. Behandelingen

3. Annulaties

4. Betaling

5. Productverkoop

6. Verplichtingen Xxx

7. Aansprakelijkheid

8. Intellectuele eigendomsrechten

9. Slotbepaling

A. Toepasselijk Recht

B. Nietigheid

1. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten en alle mogelijke overeenkomsten met Chabelle Cosmetics.

Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts schriftelijk mogelijk.

2. BEHANDELINGEN

A. Informatie

Voorafgaand aan het aangaan van de behandeling wordt de cliënte door de schoonheidsspecialiste geïnformeerd over:

 • de inhoud van de behandeling en de daarbij gebruikte hulpmiddelen en producten;
 • de beoogde en te verwachten resultaten van de behandeling en producten;
 • de mogelijke gevolgen en risico’s van de behandeling en de wijze waarop nazorg wordt geboden;
 • de verwachte duur en frequentie van de behandeling voor optimale resultaten;
 • eventuele alternatieven voor de behandeling (bv bij zwangerschap);
 • de kosten van de behandeling;
 • de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en de klachtenregeling.
 • Deze mondeling verstrekte informatie wordt op verzoek van de cliënte schriftelijk vastgelegd.

Er komt een overeenkomst tot stand doordat cliënt de betreffende behandeling feitelijk ondergaat, hierbij gelden de algemene voorwaarden.

Anderzijds is de cliënte is verplicht om desgevraagd en op eigen initiatief alle mogelijk relevante informatie aan de schoonheidsspecialiste te verstrekken, voor zover de cliënte in redelijkheid moet begrijpen dat deze noodzakelijk of behulpzaam is voor de juiste behandeling of advisering met betrekking tot een product en voor de uitvoering van de behandeling.

Chabelle Cosmetics is niet verantwoordelijk voor de schadelijke gevolgen van onjuiste en onvolledige informatieverstrekking door de cliënte.

B. Behandeling steeds op afspraak

De behandelingen bij Chabelle Cosmetics zijn enkel op afspraak, waardoor alle tijd voor u gereserveerd wordt.

Gaat u toch te laat zijn? Verwittig ons dan telefonisch. Dan kunnen we de nodige voorzorgen nemen zodat de behandeling alsnog optimaal uitgevoerd kan worden. Bent u later dan 10 minuten dan bestaat de kans dat de behandeling niet meer uitgevoerd kan worden.

Als u een afspraak boekt wordt er voldoende tijd voor u geblokkeerd om de behandeling uit te voeren. Komt u zonder verwittiging niet opdagen, dan is de tijd te kort om deze afspraak aan iemand anders te gunnen. Komt u te laat waardoor de behandeling niet meer uit te voeren is in de resterende tijd dan kan deze niet doorgaan. Om die reden wordt bij een late of no show een percentage van de behandeling in rekening gebracht (zie ook “Annulaties”).

3. ANNULATIES

A. Algemeen

Afspraken voor een behandeling kunnen tot 48 uur tevoren kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 48 uur voor een afspraak is de cliënte 100% van het voor de geplande behandeling geldende tarief verschuldigd, ongeacht de vraag of de omstandigheden die aanleiding geven tot het niet doorgaan van de geplande behandeling aan de cliënte toerekenbaar zijn.

De afspraken voor huwelijken omvatten specifieke annulatievoorwaarden. De beschikbare plekjes voor huwelijksopmaak zijn beperkt en ieder jaar moeten we bruidjes weigeren. Indien u wegens omstandigheden de reservatie wenst te annuleren, gelieve dit dan tijdig door te geven zodat wij dit felbegeerde plekje nog aan een andere klant kunnen voorstellen. Hou bij annulering rekening met onderstaande vergoedingen. De vergoeding wordt berekend op het totaalbedrag van de geboekte diensten (inclusief proefsessies en de opmaak van extra personen die aangevraagd zijn). Alreeds gedane voorschotten en betaalde proefsessies worden buiten beschouwing gelaten in het totaalbedrag. Ook dienst u bij de annulatievergoeding geen rekening te houden met de kilometervergoeding. Het totaalbedrag omvat de gereserveerde diensten die gepland en nog niet betaald waren: 

a) Bij annulering tot 61 dagen voor de huwelijksdatum: € 50 administratieve fee

b) Bij annulering vanaf de 60ste dag tot de 46ste dag voor de huwelijksdatum: 30% met een minimum van € 50

c) Bij annulering vanaf de 45ste dag tot de 31ste dag voor de huwelijksdatum 50%.

d) Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 15de dag voor de huwelijksdatum 75%.

e) Bij annulering vanaf de 14de dag tot de 8ste dag voor de trouwdatum 100%

Na de proefsessie hebt u 2 dagen de tijd om het huwelijksarrangement te annuleren zonder verplichting om de rest van de geboekte diensten te vergoeden. In dat geval krijgt u het betaalde voorschot terug (m.u.v. de gedane en betaalde proefsessies).

B. Verantwoording

Komt u niet opdagen, annuleert u laattijdig of komt u te laat op de afspraak waardoor de behandeling niet kan uitgevoerd worden dan blijft de tijd die u hebt ingeboekt voor u geblokkeerd.

Geen andere klant kan deze opvullen. Om die reden wordt bij een late of no show en laattijdige annulatie de behandeling in rekening gebracht.

4. BETALING

A. Methodes

U kan bij ons betalen met contant geld, bancontact of credit card. U kan tevens vooraf online betalen

– dit is voor enkele behandelingen zelfs noodzakelijk.

B. Vooruitbetaling

Bij enkele van onze behandelingen wordt gevraagd om de behandeling voorruit te betalen. Enkel wanneer deze vooruitbetaling werd uitgevoerd is de afspraak definitief.

De vooruitbetaling gebeurt via ons online betalingssysteem Als alternatief kan de vooruitbetaling ook in het salon gebeuren.

5. PRODUCTVERKOOP

A. Algemeen

Chabelle Cosmetics verkoopt in het salon producten, al dan niet in het kader van een behandeling.

Bij de verkoop van deze producten wordt de cliënte desgewenst door de schoonheidsspecialiste geïnformeerd over:

 • het gebruik van het product;
 • de eigenschappen van het product;
 • de beoogde en te verwachten resultaten bij het juiste gebruik van het product;
 • de mogelijke gevolgen en risico’s van het gebruik van het product.

B. Inruilen & retour

Gekochte producten kunnen met het originele aankoopbewijs geruild of geretourneerd worden binnen veertien dagen na aankoop, indien de verpakking compleet, onbeschadigd en ongeopend is.

6. VERPLCHTINGEN CHABELLE COSMETICS

A. Algemeen

Chabelle Cosmetics neemt bij het verrichten van de diensten & behandelingen de nodige zorgvuldigheid in acht en voert de behandelingen en de advisering met betrekking tot de producten naar beste inzicht en vermogen uit.

Chabelle Cosmetics neemt een inspanningsverplichtingen op zich. Binnen de grenzen van hetgeen medisch mogelijk en verantwoord is, spant xxx tot het uiterste in om samen met de cliënte een optimaal resultaat te bereiken met behulp van de behandelingen en de producten. Op Chabelle Cosmetics rust uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting.

B. Persoonsgegevens

Chabelle Cosmetics behandelt de gegevens van de cliënte met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De gegevens van de cliënte worden nooit zonder toestemming van de cliënte met derden gedeeld, tenzij xxx daartoe wettelijk verplicht is.

C. Garantie, eigen verantwoordelijkheid en nazorg

Chabelle Cosmetics kan en zal aan de cliënte nooit enig resultaat van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van een product garanderen. Alle informatie die de cliënte over de beoogde resultaten ontvangt, is gebaseerd op verwachtingen onder ideale omstandigheden. De te bereiken resultaten zijn individueel bepaald en afhankelijk van allerlei factoren, zoals erfelijke aanleg,

levensstijl, voeding en dergelijke.

Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk dat de cliënte de instructies van de schoonheidsspecialiste stipt opvolgt, de behandeling volledig doorloopt en de juiste producten op de juiste manier gebruikt. Bij twijfel kan de cliënte uiteraard altijd contact opnemen met Chabelle Cosmetics

In geval van complicaties of bijwerkingen dient de cliënte altijd direct contact op te nemen met Chabelle Cosmetics. Dit is van het grootste belang. De schoonheidsspecialiste zal op basis van de kennis van de door de cliënte ondergane behandeling en gebruikte producten passende maatregelen adviseren.

Chabelle Cosmetics kan niet instaan voor de gevolgen van het niet opvolgen van haar instructies of verkeerd gebruik van de door haar geadviseerde producten of gebruik van niet door haar geadviseerde producten, noch voor de gevolgen van maatregelen die de cliënte in geval van complicaties of bijwerkingen op eigen initiatief of op advies van een derde treft.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Chabelle Cosmetics treft alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen ter voorkoming van schade aan de persoon en eigendommen van de cliënte. Op de cliënte rust ook een eigen verantwoordelijkheid om de nodige zorg in acht te nemen om schade aan haar persoon en eigendommen te voorkomen.

Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is Chabelle Cosmetics nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook van de cliënte. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting omvat onder meer alle mogelijke schade aan de persoon van de cliënte ten gevolge van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van producten en alle eventuele schade aan de eigendommen van de cliënte door beschadiging of diefstal bij een bezoek aan de zaak.

Chabelle Cosmetics is nooit aansprakelijk voor schade van derden. De cliënte vrijwaart Chabelle Cosmetics van alle mogelijke aanspraken van derden in verband met de verrichte diensten.

Chabelle Cosmetics is nooit aansprakelijk voor schade van derden dewelke ontstaan door het gebruik van de parking (zie punt 9).

Onverminderd het voorgaande is elke aansprakelijkheid van Chabelle Cosmetics te allen tijde beperkt tot de directe schade (waarbij indirecte schade en gevolgschade nooit voor vergoeding in aanmerking komt) en tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval uitkeert, althans – bij gebreke van enige verzekeringsuitkering – tot het door de cliënte aan xxx

betaalde bedrag voor de behandeling of het product waarop de schade is terug te voeren.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten op al hetgeen samenhangt met de door Chabelle Cosmetics verrichte diensten, waaronder de inhoud van haar behandelingen en de daarbij gebruikte methodes, verstrekte instructies en adviezen en haar (reclame) uitingen in folders, op haar website, elders op internet en in sociale media, berusten bij Chabelle Cosmetics.

Gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding van deze informatie zonder vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Chabelle Cosmetics is uitdrukkelijk verboden.

9. SLOTBEPALING

A. Toepasselijk Recht

Op elke overeenkomst tussen het schoonheidssalon en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 

B. Nietigheid

Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. De onverbindende bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die het doel en de strekking zo veel mogelijk benadert.

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd via de website van Chabelle Cosmetics.