Algemene voorwaarden OPLEIDINGEN Chabelle

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, workshops, stages, evenementen en andere activiteiten die door Chabelle worden georganiseerd voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De cursist verklaart meerderjarig te zijn op het moment van de inschrijving. Indien de cursist minderjarig is, wordt er een schriftelijke toestemming van ouder of voogd geëist.

1.3 Door het inschrijvingsformulier te verzenden en te ondertekenen, verklaart de cursist of deelnemer akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden.

1.4 De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke artikel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid van de andere artikelen tot gevolg.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst wordt tot stand gebracht op het moment dat de cursist het online inschrijvingsformulier ingevuld verzend heeft of wanneer het schriftelijke inschrijvingsformulier bij Chabelle bezorgd wordt.

Artikel 3: Betaling

3.1 De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Chabelle vermeldt prijswijzigingen een maand voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de make-upstudio of de internetsite (www.chabelle.be). Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd.

3.2 Het aantal plaatsen in een cursus zijn beperkt. Na ontvangst van het inschrijvingsformulier gaat Chabelle na of er nog beschikbare plaatsen zijn. Indien dit het geval is ontvangt de cursist binnen de 7 werkdagen via e-mail een verzoek tot betaling. Het inschrijvingsbedrag of het vastgelegde voorschot dient binnen de 7 dagen op de rekening ING BE37 3770 6481 4528 gestort te worden, of bij de aanvang van de eerste les.

Artikel 4: Annulering of uitstelling

4.1 Wanneer een cursist niet kan deelnemen aan de cursus kan hij/zij deze steeds uitstellen naar de eerstvolgende beschikbare datum. De aanvang van deze cursus moet ten laatste drie maanden na de oorspronkelijke startdatum plaatsvinden tenzij anders overeengekomen. Kosteloze uitstelling kan enkel gebeuren tot 4 weken voor aanvang van de lessen. Daarna zal er een administratieve kost van 10% op het totale cursusgeld aangerekend worden. De uitstelling dient te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven aan Chabelle.

4.2 Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de lessen waarvoor men zich heeft ingeschreven worden administratieve kosten aangerekend ten belope van 50% van het totale cursusgeld. Bij annulering korter dan 4 weken voor aanvang van de lessen, zal 100% van het totale cursusgeld in rekening worden gebracht. Met totale cursusgeld wordt bedoeld de normale cursusprijs die wordt gehanteerd voor een opleiding zonder rekening te houden met eventuele tijdelijke kortingen of lokale acties die op een bepaald ogenblik zouden kunnen gelden. Tijdelijke kortingen op het cursusgeld hebben met andere woorden geen gelijke vermindering van de eventuele schadevergoeding tot gevolg. Deze annulatie dient eveneens te gebeuren door middel van aangetekend schrijven.

4.3 Chabelle behoudt zich het recht een cursus of activiteit te annuleren of uit te stellen indien het minimum aantal studenten niet is bereikt of in geval van overmacht.

Artikel 5: Persoonsgegevens & privacy

De cursist voorziet Chabelle voor de eerste les van alle gegevens, waarvan Chabelle aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cursist redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen tijdens de lessen. Chabelle neemt de persoonlijke gegevens op van de cursist op een klantenkaart. Chabelle behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens”. Chabelle zal gegevens van de cursist niet verkopen, meedelen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cursist.

Artikel 6: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Chabelle verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Chabelle is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht door Chabelle of door Chabelle verkochte producten, tenzij sprake is van opzet van Chabelle. De cursist dient binnen een 48 uur hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte te stellen. Meer bepaald is Chabelle niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Chabelle is uitgegaan van door de cursist verstrekte informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Chabelle is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cursist heeft meegenomen naar de studio.

7.2 De cursist vrijwaart Chabelle van aanspraken in verband met schade die aan derden is toegebracht door de producten die Chabelle tijdens de lessen aan de cursist heeft verkocht, tenzij er sprake is van opzet in hoofde van Chabelle.

Artikel 8: Beschadiging & diefstal

Chabelle heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cursist meubilair, apparatuur of producten beschadigt en/of vernielt. Chabelle meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 9: Klachten

Indien de cursist een klacht heeft over een make-upbehandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Chabelle. Chabelle moet de cursist binnen vijf werkdagen antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Chabelle op zich een middelenverbintenis opnemen om de cursist een zekere voldoening te bezorgen.

Artikel 10: Overmacht

10.1 In geval van overmacht is Chabelle niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Merk op dat de bovenstaande opsomming niet exhaustief is.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden behoudt Chabelle zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

11.2. Alle door Chabelle verstrekte make-ups of stukken, zoals adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, beeldmateriaal, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cursist en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Chabelle worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

11.3. Chabelle behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Chabelle en de cursist is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 13: Forum

Voor de beslechting van de geschillen tussen Chabelle en de cursist zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.