Algemene-voorwaarden

De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Chabelle en haar opdrachtgevers ( hierna: opdrachtgever). Voor de huwelijken en erkende opleidingen zijn andere algemene voorwaarden van kracht (zie inschrijving en reservatiemail).
Chabelle (identificatienummer: BE 0817.498.182 ) accepteert geen Algemene Voorwaarden van een ander partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 1: Algemeen

 1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten.

 1.2 Indien een of meer bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Chabelle zal alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 1.3 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, door het aangaan van een overeenkomst met Chabelle.

 1.4 De Make-up Artist is de persoon die in opdracht van Chabelle de nodige diensten verricht.


Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (c.q. per e-mail, sms,etc…) een aanbod van Chabelle accepteert. De opdrachtgever ontvangt van Chabelle schriftelijk (c.q. per e-mail, sms, etc) een bevestiging van de overeenkomst.


Artikel 3: Tarieven

 3.1 Chabelle kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken geldt het uurtarief. De Make-up Artist wordt in dit geval geboekt voor een halve of een hele dag. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren.

 3.2 Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief echter met bijtelling van 50%.

 3.3 Voor werkzaamheden van de Make-up Artist tussen 00:00 en 07:00 uur zal Chabelle 200% van het basis uurtarief berekenen.

 3.4 Bovenop de genoemde tarieven kan er een onkostenvergoeding in rekening gebracht worden voor specifieke benodigdheden die noodzakelijk zijn voor de totstandbrenging van het gewenste resultaat.

 3.5 Van dit artikel kan eventueel afgeweken worden indien de partijen dit zo overeenkomen.

Artikel 4: Reisvergoedingen

4.1 De door de Make-up Artist gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op gemaakte openbaar vervoerskosten, taxi of in het geval van reizen met de auto een kilometervergoeding à € 0.25 per kilometer. Ook eventuele overnachtingen zullen ten koste vallen van de opdrachtgever tenzij anders bedongen.

 4.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Chabelle.

Artikel 5: Annulering

5.1 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 31ste dag voor de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd.

Indien een geboekte opdracht later wordt geannuleerd, is de opdrachtgever het volgende percentage annuleringskosten verschuldigd:
a) Bij annulering vanaf de 30ste dag tot de 15de dag voor de opdacht 30%.
b) Bij annulering vanaf de 14de  dag tot de 8ste dag voor de opdracht 50%.
c) Bij annulering vanaf de 7de dag tot de dag van de opdracht het volledige factuurbedrag.

d) Indien de opdracht wordt geannuleerd als de Make-up Artist al ter plaatse is, worden – behalve het volledige factuurbedrag – ook de verplaatsingsonkosten gefactureerd.

 5.2 In geval van overmacht van de Make-up Artist zal Chabelle in overleg met de opdrachtgever een inspanningsverbintenis op zich nemen om een andere Make-up Artist in te zetten. Chabelle kan te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.

Artikel 6: Mooi weer boeking.

 Indien de opdrachtgever bij boeking duidelijk heeft aangegeven dat het een mooi

weer boeking betreft, kan deze eenmalig kosteloos worden geannuleerd ten minste 3 dagen voor de aanvang van de opdracht. Bij een tweede annulering van een boeking is 30% van het standaardtarief verschuldigd, bij een derde annulering is 50% van het standaardtarief. Ten slotte zal bij een vierde annulering 100% van het standaardtarief verschuldigd zijn. Indien de annulering niet is gebeurd 3 dagen voor de aanvang van de opdracht, zal de opdrachtgever tevens 100% van het standaardtarief verschuldigd zijn.


Artikel 7: Betaling

 7.1 Wijze van betaling: De betalingstermijn voor de geleverde diensten bedraagt 30 dagen na het ontvangst van de factuur. Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.7.2 Protest ten opzichte van de factuur: De opdrachtgever dient binnen 7 dagen bij aangetekend schrijven protest aan te tekenen op de toegezonden factuur. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur.

 7.3 Kosten van invordering: Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever. Deze worden op een minimum gesteld van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.

 Artikel 8: Aansprakelijkheid

 8.1 Chabelle is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht door de Make-up Artist, tenzij sprake is van opzet van de Make-up Artist. (De opdrachtgever dient binnen 48 uur hiervan Chana Bertens schriftelijk of telefonisch op de hoogte te brengen.)

 8.2 Opdrachtgever vrijwaart Chabelle van aanspraken in verband met schade die aan derden is toegebracht door de Make-up Artist in uitvoering van de werkzaamheden voor de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet van de Make-up Artist.

 Artikel 9: Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Chabelle niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. Merk op dat de bovenstaande opsomming niet exhaustief is.

Artikel 10 Geheimhouding

10.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Chabelle gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Chabelle zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Chabelle niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

 11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden behoudt Chabelle zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.

11.2. Alle door Chabelle verstrekte make-ups of stukken, zoals adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, beeldmateriaal, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever in het kader van de overeengekomen opdracht en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Chabelle  worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

11.3. Chabelle behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Chabelle en de opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 13: Forum

Voor de beslechting van de geschillen tussen Chabelle en de opdrachtgever zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.